Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť PURE RITUALS s.r.o., IČO 10755373, so sídlom 28. októbra 212/37, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, C 85458 (ďalej len: "prevádzkovateľ").

2. Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa: 28. října 212/37, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
E-mail: info@purerituals.cz
Telefón: +420728874266

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vybavenia vašej objednávky:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefón

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na
  zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • plnenie zákonných povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových činností.

3. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

IV. Obdobie uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • zapojených do dodávky tovaru/služieb/platieb podľa zmluvy,
 • poskytovanie služieb prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytovanie marketingových služieb.


2. Prevádzkovateľ má v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Spracovatelia osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, ale pre prevádzkovateľa môžu osobné údaje spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

 • Poskytovateľ služby Smartemailing.
 • SmartSelling a.s.
 • prípadne iný poskytovateľ služieb a aplikácií spracovateľského softvéru, ktoré správca v súčasnosti nevyužíva.

VI. Vaše práva

1. Podľa podmienok GDPR máte

 • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail  prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.


2. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov, alebo podniknúť právne kroky.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie ukladania a uchovávania osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie počítačového úložiska údajov, antivírusový softvér, heslá, zálohovanie. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prístup k osobným údajom majú len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu v online formulári. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zašle ju aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.4.2021